Tietosuojakäytäntö

IMG_0213.JPG
 

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolaki (523/1999), 10§ ja 24§

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkko- ja mobiilipalvelumme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja SARL Chateau Carsin (”Carsin”) kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien Carsinin verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöön. Jos palveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, kyseisiä palveluita ei tule käyttää.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Carsin voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Carsin voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittely

Carsin kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Carsin voi käsitellä henkilötietoja käyttäjätilien luomiseen, verkkopalveluiden käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen; verkkopalveluiden käytön tilastoimiseen; käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille; Carsinin muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen; verkko- ja mobiilipalveluiden sekä muiden Carsinin tuotteiden ja palveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

Lisäksi Carsin voi käyttää henkilötietoja Carsinin, samassa yritysperheessä olevien yritysten sekä myös muiden yritysten palveluiden ja tuotteiden suoramarkkinointiin tai muuhun markkinointiin sähköpostitse tai muilla tavoin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Carsin on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Carsinin henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Mikäli Käyttäjä ei halua, että Käyttäjän henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoitus tästä voidaan antaa sähköpostiosoitteeseen info@carsin.com.

Kehittääkseen verkko- ja mobiilipalveluitaan Carsin voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten MailChimpiä ja Googlen palveluita.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Carsin ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluiden Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkko- ja mobiilipalveluissa, kuten kommentoimalla palveluiden sisällä tai käyttämällä nimesi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. Carsin ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

Carsin ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkko- ja mobiilipalveluiden sisällä, sekä palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

Carsin voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkko- ja mobiilipalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Carsin voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita sekä kuljetuspalveluita. Carsin jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi. Carsin ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Carsin voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: verkko- ja mobiilipalveluiden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Carsin voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Carsin tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

Carsin ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Carsinin verkkopalveluihin, kuten sosiaalisten medioiden viestipalvelut.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan / Carsinin asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Carsinin työntekijöille sekä Carsinin yhteistyökumppaneille, joille Carsin on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Carsin tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Carsin tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. Carsin voi myös tilapäisesti sulkea verkko- ja mobiilipalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Carsin käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen sivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalveluita edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Verkkopalveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa Verkkopalveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi Carsin voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

Verkko- ja mobiilipalvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai aineistoa, jotka saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Carsin vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Carsinin rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Carsin tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Carsinin mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksesi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Carsin voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Verkko- ja mobiilipalveluiden tarjoamista tai Carsinin liiketoimintaa.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Carsin voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkko- ja mobiilipalveluihin, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalveluissa. Jatkamalla palveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Carsiniin alla olevaa osoitetta käyttäen:

Postiosoite: Chateau Carsin, 197 Route des Côtes, 33410 Rions, RANSKA

Sähköposti: info@carsin.com

www: www.carsin.com

Yhteyshenkilö: Nea Berglund